این پست توسط هاشم ملایجردی شهردار و رییس شورای دورسوم شهرستان جوین ارسال گردیده http://5222259.blogfa.com/ 

منظور شما از رحلت با سعادت چی بوده؟!! 

  

 

 

 

 دوست گرامی در وبلاگ اخبار شهرستان جوین نوشته اند:

  

در پست(فقیرترین رییس جمهور دنیا کپی از دوست جدید عکس نت

ایشان نخواسته است که فقیرنماند والا رییس جمهور که بماند بلکه فرمانداریک شهرستان کوچک درایران به مراتب وضعش بهترازاین رییس جمهوراست !حال سوال اینست که یا ان بنده خدا مشکل دارد و نام حوزه سلطه اش را کشور گذاشته ویا اقتداربرابر با یک فرماندار ویا شهرداررا ندارد ویا اینکه واقعا می تواند یک رییس جمهور پولدارباشد ولی مرام وانسانیت او وسادگی وصداقتش اجازه نمی دهد !والا اگر این کشور به اندازه شهرستان جوین هم درامد داشته باشد ومقام این ریس جمهور را برابر با یک رییس اداره دراین شهرستان درنظر بگیریم باید وضع خوبی داشته باشد !!!و ماشینش هم حداقل یک پرادو ویا پاچیرو ویا ......باشد

نمی دانم شاید هم من در عالم خیال خود توانایی تجزیه وتحلیل ان را ندارم که بدانم چرا این رییس جمهور فقیراست ورییس جمهور افغانستان غنی !!!!

ایشان نخواسته است که فقیرنماند ؟ 

منظور شما این بوده که ایشان خواسته اند که فقیر بمانند و یا... 

دوست گرامی اگر شما کمی روان تر بنویسید بهتر است  

راستی من هر چقدر گشتم  پست رحلت با سعادت را در وبلاگ شما ندیدم!!!  

  شما درج کرده بودید:

مرگ خلبانان امریکایی را به نشانه ذلت و خواری وحقارت درمرگ خفت اور را قبل از اینکه این عزیز به چنین وهمی دچارشود !!!ادرج کرده بودم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

من که همچین پستی را در وبلاگ شما ندیدم(مرگ خلبانان امریکایی)

 و اما مشکلات تایپی و نگارشی در وبلاگ شما بیداد می کند

 

 

 

 

 

 

این چند مورد از موارد زیاد در وبلاگ شماست 

موفق و پیروز باشید